Ziyaretçi SayısıThere have been 1509 visitors to this websiteThere have been 1509 visitors to this websiteThere have been 1509 visitors to this websiteThere have been 1509 visitors to this website

(01.01.2009 tarihinden itibaren) 

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM
AZGELİŞMİŞ ÜLKELER VE KALKINMA İKTİSADININ EVRİMİ
 
1.1. Kolonyal Geçmiş 1
1.2. Azgelişmiş Ülkelerin Özellikleri 11
1.3. Azgelişmişliğin Bir Sorun Olarak İncelenmeye Başlanması 30
1.4. Kalkınmada Temel Akımlar 36
1.4.1. Sosyolojik ve Siyasal Kalkınma Teorilerinin Kökenleri 36
1.4.2. Kalkınma İktisadının Teorik Kökenleri 40
1.5. Kalkınma İktisadının “Altın Çağ”ı ve Gözden Düşmesi 42
1.6. Washington Uzlaşısı, Post-Washington Uzlaşısı ve Bin Yılın Kalkınma Hedefleri 45
1.7. Kalkınma İktisadına Yönelik Eleştiriler, Yeni Eğilimler: Çevre ve İnsan 52
1.7.1. Sürdürülebilir Kalkınma 53
1.7.2. İnsani Gelişme ve Yoksulluk 66
 
2. BÖLÜM 69
İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA
 
2.1. İktisadi Büyüme ve Büyüme Oranları 69
2.2. Satınalma Gücü Paritesi 74
2.3. İktisadi Kalkınmanın Tanımı, Amacı ve Boyutları 77
2.4. İktisadi Kalkınma ve Büyüme İlişkisi 83
2.5. Kalkınmanın Bir Göstergesi Olarak Kişi Başına Gelir Ölçütünün Kullanılabilirliği 86
2.6. İnsani Gelişme Endeksi 88
2.7. Yoksulluk Tanımları 98
2.8. Yoksulluk Endeksleri 102
 
3. BÖLÜM 113
KALKINMA AÇIĞI VE YAKINSAMA / IRAKSAMA
 
3.1. Dünya Gelir Dağılımı ve Kalkınma Açığı 113
3.2. Azgelişmiş Ülkelerin Gelişmiş Ülkeleri Yakalama Olasılıkları ve Yakınsama ve Iraksama 120
3.3. Abramovitz: “Yakalama Hipotezi” 134
3.4. Perez ve Soete: “Fırsat Pencereleri” 139
3.5. Gerschenkron: “Farklılaştırılmış Sistem” 142
 
4. BÖLÜM 149
AZGELİŞMİŞLİĞİN NEDENLERİ
 
4.1. Kalkınma İktisadında Farklı Yaklaşımlar 149
4.2. Geleneksel Kalkınma İktisadı Yaklaşımı 150
4.3. Yapısalcı ve Neo-Yapısalcı Yaklaşım 153
4.4. Neo-Marksist Azgelişmişlik Teorileri ve Bağımlılık Yaklaşımı 160
4.4.1. Baran: Azgelişmişliğin Nedenleri 162
4.4.2. Frank: Metropoller ve Uydular 165
4.4.3. Amin: Merkez ve Çevre 168
4.4.4. Emmanuel ve Kay: Eşitsiz Değişim Teorileri 171
4.4.5. Wallerstein: Kapitalist Dünya Sistemi 173
 
5. BÖLÜM 177
KALKINMA SÜRECİNDE YAPISAL DEĞİŞİM
 
5.1. Kalkınmanın Aşamaları ve Yapısal Değişim 177
5.1.1. Sanayisizleşme ve Hizmetler Sektörü 183
5.2. Rostowgil Büyümenin Aşamaları 189
5.2.1. Geleneksel Toplum 189
5.2.2. Kalkışa Hazırlık Aşamasındaki Toplum 190
5.2.3. Kalkışa Geçme Aşamasındaki Toplum 191
5.2.4. Olgunlaşma Aşamasındaki Toplum 195
5.2.5. Yoğun Kitlesel Tüketim Aşamasındaki Toplum 197
5.2.6. Eleştiriler 198
5.3. Sanayileşme ve Büyüme 199
5.4. Kaldor Büyüme Yasaları 202
5.5. Sanayileşme Sürecinin Deseni 208
 
6. BÖLÜM 213
DUAL KALKINMA MODELLERİ VE KIRDAN KENTE GÖÇ
 
6.1. Lewis Modeli: Sınırsız Emek Arzı İle İktisadi Kalkınma 213
6.2. Kaldor Modeli: Tarım İle Sanayi Arasında Tamamlayıcılık 224
6.3. Harris-Todaro Modeli: Kırdan Kente Göç ve Kentsel İşsizlik 229
6.3.1. Temel Model 230
6.3.2. Formel Ücretlerde Taban ve Harris-Todaro Dengesi 231
6.3.3. Hükümet Politikaları 239
6.3.3.1. Kentsel İş Yaratım Paradoksu 239
6.3.3.2. Etkin Dağılım ve Göç Politikası 242
 
7. BÖLÜM 249
KALKINMANIN FAKTÖRLERİ
 
7.1. Toprak ve Tarım 249
711 İktisadi Kalkınmada Tarımın Rolü 250
7.1.2. Tarımsal Verimlilik 252
7.1.3. Tarımsal Üretim ve Toprak Reformu 253
7.1.4. Tarımsal Üretim, Pazarlanan Artık ve İç Ticaret Haddi 257
7.1.5. Ampirik Tahminler 263
7.1.6. Tarımsal Artığın Transferi Modeli 263
7.2. Sermaye Birikimi ve Teknolojik Gelişme 268
7.2.1. Sermaye Birikimi ve İktisadi Kalkınma 268
7.2.2. Teknolojik Gelişme 274
7.2.2.1. Hicksgil Teknolojik Gelişme 281
7.2.2.2. Harrodgil Teknolojik Gelişme 291
7.2.3. Teknolojik Gelişme Süreci 295
7.2.4. Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Ekonomisi 299
7.3. Nüfus ve İnsan Sermayesi 304
7.3.1. Dünya Nüfusunun Gelişimi 304
7.3.2. Nüfus ve Kalkınma 310
7.3.3. Düşük Düzey Denge Tuzağı 326
7.3.4. Kritik Minimum Çaba Tezi 334
7.3.5. “Optimum” Nüfus 336
7.3.6. İnsan Sermayesi 340
7.3.7. Beyin Göçü 347
 
8. BÖLÜM 355
KAYNAKLARIN DAĞITIMI
 
8.1. Bugün ve Yarın Tercihleri 358
8.1.1. Ücretler ve Üretimde Sermaye Yoğunluğu 363
8.1.2. Farklı Sınıfların Farklı Tüketim Eğilimleri 366
8.1.3. İşsizlerin Desteklenmesi 368
8.1.4. Vergiler ve Sübvansiyonlar 369
8.1.5. Sermaye Yoğunluğu, Hasıla, Tüketim ve İstihdam 372
8.2. Dengeli ve Dengesiz Büyüme 373
8.2.1. Dengeli Büyüme 374
8.2.2. Dengesiz Büyüme 380
8.2.3. Dengeli ve Dengesiz Büyümenin Uzlaştırılması 388
8.3. Yatırım Kriterleri 389
8.3.1. Minimum Sermaye-Hasıla Oranı Kriteri 392
8.3.2. Sosyal Fayda-Maliyet Analizi 395
8.3.3. Sosyal Marjinal Ürün Kriteri 396
8.3.4. Kişi Başına Ençok Yeniden Yatırılabilir Artık Kriteri 397
 
9. BÖLÜM 401
KALKINMANIN FİNANSMANI
 
9.1. Kalkınmanın İç Kaynaklarla Finansmanı 402
9.1.1. Tasarruflar 402
9.1.1.1. Finansal Serbestleşme ve McKinnon-Shaw Modeli 406
9.1.1.2. Gayrisafi, Net ve Uyarlanmış Net Tasarruf Oranları 414
9.1.2. Vergilendirme: Vergi Kapasitesi, Vergi Gayreti ve Vergi Canlılığı 416
9.1.3. Enflasyonist Finansman ve İç Borçlanma 422
9.2. Kalkınmanın Dış Kaynaklarla Finansmanı 427
9.2.1. Dış Yardımlar 427
9.2.2. Dış Borçlanma 435
9.2.3. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Edinme, Yeşil Alan ve Kahverengi Alan Yatırımları 438
9.2.4. İhracat Gelirleri 443
 
EK: Dışsal Tasarruflar (Ekonomiler) 445
 
KALKINMA İKTİSADI İLE İLGİLİ BAZI KAVRAM VE TERİMLERİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI 451