Ziyaretçi SayısıThere have been 1513 visitors to this websiteThere have been 1513 visitors to this websiteThere have been 1513 visitors to this websiteThere have been 1513 visitors to this website

(01.01.2009 tarihinden itibaren)

Kitaplar

 1. Ulaştırma Problemi ve Türkiye’de Ulaştırmanın Gelişimi, Türkiye Dış Ticaret Derneği, Ankara, 1987
 2. Büyüme Teorileri, Şirin Kırtasiye, Ankara, 1988.
 3. Ekonomik Kalkınma, Aşama Matbaacılık Sanayii, Ankara, 1989.
 4. Iraklı Sığınmacılar ve Türkiye  (1988-1991), Ankara, 1992 (Proje yöneticiliğimiz ve redaktörlüğümüz altında çeşitli bilim adamları ve uzmanların katkılarıyla gerçekleştirilen aynı isimli projenin kitap haline getirilmiş metni).
 5. The Iraqi Asylum Seekers and Türkiye (1988-1991), Ankara, 1992 (Yukarıdaki metnin İngilizcesidir).
 6. Dünya ve Türkiye’nin Değişen ve Gelişen Ortamında Ulaşım Alanında Hizmet Veren Esnafın Gelecekteki Durumu (Mete Orer ve Tekin Çınar ile birlikte ortak yayın), TESAV Toplumsal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı, Ankara. 2003.
 7. Kalkınma İktisadı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005.
 8. Kalkınma İktisadı, (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş) 2. Baskı , Gazi Kitabevi, Ankara, 2007.
 9. Kalkınma İktisadı, (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş) 3. Baskı , Gazi Kitabevi, Ankara, 2009.
 10. Büyüme Teorileri Giriş, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009.
 11. Büyüme Teorileri Giriş, (Genişletilmiş Çözümlü Soru İlaveli) 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011.
 12. Kalkınma İktisadı, (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş) 4. Baskı , Gazi Kitabevi, Ankara, 2011.

Makale ve Bildiriler

 1. "Marksist Değer Kuramı (Bir İnceleme)", Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi , Cilt: 10, Sayı : 1-2, Ankara, 1978.
 2. “Osmanlı Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Eklemlenme Sürecinde Osmanlı Demiryollarına Bir Bakış”, Yapıt, Toplumsal Araştırmalar Dergisi, Sayı : 5, Ankara, 1984.
 3.  “Demiryollarının Ekonomik Gelişmeye Etkileri : ‘Geleneksel’ ve  ‘Niceliksel’  Yaklaşımın Eleştirel Bir İncelemesi”, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 1, Sayı : 1-2, Ankara, 1985.
 4. “Osmanlı Demiryolları ve Demiryolu Araç ve Malzemeleri İthalatı”, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Osman Okyar’a Armağan), Cilt : 3, Sayı : 1-2, Ankara, 1985.
 5. “Osmanlı Devletinde Ulaştırma Sistemi ve Demiryolları”, 1885-1985 Türkiye Ekonomisinin 100 Yılı ve İzmir ve İzmir Ticaret Odası Sempozyumu, İzmir, 1985.
 6. “Endüstrileşme Süreci ve Otomotiv Endüstrisi”, 1.Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, Bursa, 1985.
 7. Türkiye’de Ulaştırma Sektörünün Gelişimi ve Dış Ticaretteki Yeri, Türkiye Dış Ticaret Derneği, Ankara, 1986.
 8. “Taşımacılık Gelirleri Düşüyor mu ?”, Dış Ticarette Durum, Türkiye Dış Ticaret Derneği, Cilt : 1, Sayı : 2, Ankara, 1987.
 9. “24 Ocak Sonrasında Dış Ticaretin Gelişimi ve Ulaştırma Sektörü”, İdarecinin Sesi Dergisi, Cilt : 11, Sayı : 3, Ankara, 1988.
 10.  “Yeni Sanayileşen Ülkelerde ve Türkiye’de İhracat, Sanayileşme ve Teknoloji”, TMMOB, Makina Mühendisleri Odası, 1989 Sanayi Kongresi Bildirileri ( I ), MMO Yayın No : 134/1, Ankara, 1989.
 11. “Ulaştırma Sektörü”, içinde Ç. Aruoba ve C. Alpar ( Yay. Haz. ) :  Türkiye Ekonomisi  “Sektörel Gelişmeler” , Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, 1992.
 12. “Teknoloji ve Sanayileşme Yarışında Yeni Sanayileşen Ülkeler ve Türkiye”  Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 4, Sayı : 10, Ankara, 1993.
 13. “Sanayi Devriminde Sermaye Oluşumu ( I )”,Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 8, Sayı : 2, Ankara, 1992            ( François Crouzet, “Editor’s Introduction” içinde François Crouzet (ed.), Capital Formation in the Industrial Revolution, London, Methuen and Co. Ltd., 1972, s. 1-69’ un çevirisi).
 14. “Sanayi Devriminde Sermaye Oluşumu ( II )”,Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 9, Sayı : 1, Ankara, 1993            ( Yukarıda belirttiğimiz eserin çevirisinin devamıdır ).
 15. “Gelişmiş Ülke Teknolojileri Yakalanamaz mı ?”, Birlik, İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından çıkarılan üç aylık dergi, Yıl : 4, Sayı : 4, İstanbul, 1994.
 16. “Otoyollar” ( Ocak 1995 Dosyası ), Asomedya, Ankara Sanayi Odası Aylık Yayın Organı, Ankara, Ocak 1995.
 17. “Globalleşen Bir Dünyada Ulaştırma ve Ekonomik Gelişme”, UTA, Uluslararası Taşımacılık Haber-Araştırma Dergisi, Sayı : 5, İstanbul, 1995.
 18. “Otoyola Karşı Duble Yol”, UTA, Uluslararası Taşımacılık Haber-Araştırma Dergisi, Sayı : 6, İstanbul, 1995.
 19. “Ulaştırma Sektörünün Gelişimi”, Cumhuriyet Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995.
 20. “Türkiye'de Otoyollar”,Cumhuriyet Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995. 
 21. “Dışa Açılma ve Uluslararası Yük Taşımacılığı”, UTA, Uluslararası Taşımacılık Haber-Araştırma Dergisi, Sayı : 8, İstanbul, 1996. 
 22. “Sanayi Devrimi ve Demiryolları”, UTA, Uluslararası Taşımacılık Haber-Araştırma Dergisi, Sayı : 11, İstanbul, 1996. 
 23. “AB’ de Ortak Ulaştırma Politikası ve Türkiye”, UTA, Uluslararası Taşımacılık Haber-Araştırma Dergisi, Sayı : 13, İstanbul, 1996. 
 24. “Yeni Demiryolu Çağı ve Türkiye”, 18-20 Eylül 1997 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen ODTÜ İktisat Kongresi’nde sunulan bildiri. 
 25. “Türkiye’nin Geleceğinde Gençlik”, İnönü Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Kulübü tarafından 13.05.1999 tarihinde İnönü Üniversitesinde gerçekleştirilen konferansta sunulan bildiri. 
 26. “Ekonomi ve Suç”, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Dairesi başkanlığı tarafından 27.01.2000 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen konferansta sunulan bildiri. 
 27. “Dünyada ve Türkiye’de Ulaştırma ve Demiryollarının Gelişimi”, 29.03.2000 tarihinde Demiryol-İş tarafından Ankara’da gerçekleştirilen Demiryollarının Dünü, Bugünü, Yarını isimli Sempozyumda sunulan bildiri. 
 28. “Doğu Anadolu Bölgesi İçinde Malatya Ekonomisi”, içinde Oğuz Esen       (Editör) : Anadolu’da Kalkınma Süreçleri ve Malatya Örneği, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, 2001
 29. “İktisat ve Kalkınma”, İnönü Üniversitesi Edebiyat Topluluğu tarafından 29.03.2001 tarihinde İnönü Üniversitesi’nde gerçekleştirilen  Bilim ve Üniversiteler  başlıklı panelde sunulan bildiri. 
 30. “Türkiye’de Ulaştırma ve Haberleşmenin Gelişimi”, içinde A. Şahinöz        (Yay. Haz.) : Türkiye Ekonomisi  Sektörel Analiz , Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, 2001. 
 31. “Yeni Demiryolu Çağı, Yüksek Hızlı Trenler ve Türkiye”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 13, Sayı : 42-43, Ankara, 2002. 
 32. Teknoloji ve Kalkınma, Pamukkale Üniversitesi tarafından 22-27 Temmuz 2002 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilen Ekonomi Yaz Seminerleri programında verilen ders. 
 33. “21. Yüzyılda Demiryolları ve Türkiye”, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu ve TMMOB tarafından 13.03.2003 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Değişim Sürecinde Kamu Hizmetleri ve Demiryolu Politikaları Sempozyumu’nda  sunulan bildiri. 
 34. “Kalkınma İktisadının Kilometre Taşları ve Teknoloji” , Ekonomik     Yaklaşım, Üç Aylık Dergi, Cilt : 14, Sayı : 49, Ankara, 2003. 
 35. “Ulaştırmada Yeni Eğilimler ve Türkiye’nin Bölgesel Lojistik Güç Olma Potansiyeli” , Avrasya Etüdleri, TİKA, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yayını, Sayı : 24, Ankara, 2003. 
 36. “Ulaştırma ve Lojistikte Bölgesel Rekabet ve Türkiye” , TMMOB Makina Mühendisleri Odası, IV. Ulaşım ve Trafik Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara, 2003. 
 37. Muğla Üniversitesi tarafından Cumhuriyetin 80.Yıl Etkinlikleri kapsamında 10-11 Aralık 2003 tarihlerinde Muğla’da gerçekleştirilen         “Türkiye’nin Dünya Ekonomisindeki Yeri” başlıklı oturumunda konuşmacı. 
 38. “Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Bağlamında Avrasya Ulaştırma Koridorlarında Bölgesel Rekabet ve Türkiye”, 2004 Türkiye İktisat Kongresi, İktisadi Sektörlerde Gelişme Stratejileri Tebliğ Metinleri-II, Devlet Planlama Teşkilatı, (Ankara, 2006). (Kongre’de sunulan tebliğlerin Devlet Planlama Teşkilatı tarafından basımının tereddütlü hale gelmesi nedeniyle, adı geçen tebliğ önce Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 15, Sayı : 52-53, Ankara, 2004’de yayımlanmıştır.)
 39. “Demiryollarımızın Hali Pür Melali” , Baraka, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği Yayın Organı, İstanbul, Eylül 2004.
 40. “Türkiye’deki Ulaştırmada Karayolları Mutlak Hakim Durumdadır” , Asomedya, Ankara Sanayi Odası Aylık Yayın Organı, Ankara, Ağustos 2004.
 41. “Türkiye’de Demiryolları ve Ulaştırma Politikaları” (Söyleşi), İktisat İşletme ve Finans, Aylık Dergi, Yıl : 19, Sayı : 225, Ankara, Aralık 2004.
 42. “Türkiye’de Emek Kalitesi”, TİSK Akademi, Cilt:1, Sayı:1, Ankara, 2006.
 43. “Kentiçi Ulaştırmada Çağdaş Eğilimler ve Antalya”, 09.09.2006’da Antalya’da gerçekleştirilen Antalya’da Kentiçi Ulaşım sempozyumunda sunulan bildiri.
 44. “Globalleşme Süreci ve Türkiye’de Emek Kalitesi”, 07.10.2006’da Ankara’da İTÜ (İstanbul Teknik Üniversiteliler) EVİ tarafından gerçekleştirilen “Cumartesi Konferansları” çerçevesinde sunulan bildiri.
 45. Gazi Üniversitesi Stratejik Planı (2007-2010), Ankara, 2007 (diğer 31 öğretim üyesi ile birlikte başkanlığımızda hazırlanan ve yayımlanan çalışma).
 46. 23.02.2007’de Ankara’da Bilim ve Ütopya Dergisi tarafından gerçekleştirilen “Bilim ve Ütopya Söyleşileri” çerçevesinde yapılan “İktisadın Neresindeyiz ?”  başlıklı oturumda konuşmacı.
 47. “İşsizlik ve Emek Kalitesi”, Genç İşsizliği Sempozyumu, TİSK Akademi, Cilt:2, Özel Sayı:1, Ankara, 2007.
 48. “Yönetimde Stratejik Planlama”, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Milli Prodüktivite Merkezi tarafından 17-19 Nisan 2007’de Ankara’da ortaklaşa düzenlenen 3. Verimlilik Günleri’nde sunulan bildiri.
 49. “Ports in Turkey and Perspectives for Cooperation in the East Mediterranean Region within Intermodal Supply Chain”,  The 11th  World Conference on Transport Research, June 24-28, 2007, University of California Transportation Center, University of California, Berkeley (Hülya Zeybek ile birlikte).
 50. “Kalkınma ve Üniversiteler”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 16-17 Kasım 2007 tarihlerinde Trabzon’da düzenlenen “1. Karadeniz’de Sanayileşme ve Çevre Kongresi” nde sunulan konuşma.
 51. “AB ve Avrasya Ulaştırma Koridorlarında Bölgesel Rekabet”, 28.11.2007 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde sunulan konuşma.
 52. “Değişen Dünyada Üniversiteler ve Kalkınma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kiev Vadim Hetman Milli Ekonomi Üniversitesi tarafından 6-7 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Türkiye’de ve Ukrayna’da Üniversiteler Sempozyumu’nde sunulan bildiri.
 53. “İntermodal Terminallerin Gelişiminde Lojistik Merkezler, Dağıtım Parkları ve Türkiye’deki Durum”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, Ankara, 2007 (Hülya Zeybek ile birlikte).
 54. “İktisadi Kriz Olasılığı ve Siyasete Yansımaları”, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 18.03.2008 tarihinde gerçekleştirilen İktisadi Kriz ve Siyaset başlıklı panelde sunulan bildiri.
 55. “Türkiye’de Ulaşılabilirlik, Hareketlilik ve Karayolları”, Karayolu 1. Ulusal Kongresi (01-03 Nisan 2008), Bildiriler, Ankara, 2008 (Merter Mert ile birlikte).
 56. “Türkiye’de İşsizlik ve İstihdam”  İTÜ (İstanbul Teknik Üniversiteliler)  EVİ’nde 10.05.2008 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye’de İşsizlik ve İstihdam başlıklı panelde sunulan bildiri.
 57. “What Role for Turkish Ports in the Regional Logistics Supply Chains?”, 2nd  International Conference on Information Systems, Logistics, and Supply Chain, May 28-30, 2008, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin (Hülya Zeybek ile birlikte).
 58. "Kalkınma İktisadının Temel Konuları ve Türkiye", 11-12 Kasım 2008 tarihlerinde Türkiye Kalkınma Bankası'ında (Ankara) gerçekleştirilen sunum
 59. "Atatürk Döneminde Büyüme ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesine Yönelik Girişimler ve Günümüz İçin Kısa Bir Değerlendirme", 21 Şubat 2009 tarihinde Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından İzmir'de gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'nde sunulan bildiri.
 60. "Avrupa-Asya Ulaştırma Koridorları ve Demiryolları", 6 Mart 2009 tarihinde Türk Ulaşım-Sen tarafından Ankara'da gerçekleştirilen Demiryollarında 21'inci Yüzyıl Vizyonu Sempozyumu'nda sunulan bildiri.
 61. "Türkiye'de Ulaştırma Hizmetleri Endeksi", 7-8 Mayıs 2009 tarihlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu'nda sunulan bildiri (Merter Mert ile birlikte).
 62. “Impacts of Transportation-Communication Investment on Economic Growth: A Study for Turkey”, 1-2 Haziran 2009 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen EBES(Eurasia Business and Economic Society) 2009 Conference’da sunulan bildiri (Ayşegül Eruygur ve Merter Mert ile birlikte).
 63. “Ulaştırma Eğitimi ve Çalışmalarının Sinoptik Bir Öyküsü ve Türkiye”, 8. Ulaştırma Kongresi, 30 Eylül/1-2 Ekim, İMO Yayın No:E/09/06, İstanbul, 2009, (Merter Mert ile birlikte).
 64. "Kalkınma Performansları Açısından Cumhuriyet Hükümetleri: 1923-2007", Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından 9-11 Aralık 2009 tarihlerlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulan bildiri (Önder Balcı ile birlikte).
 65. “Transportation–Communication Capital and Economic Growth: A VECM Analysis for Turkey", European Planning Studies, Vol. 20, No. 2, February 2012, (Ayşegül Eruygur ve Merter Mert ile birlikte).
 66.  

Oturum Başkanlığı ve Uluslararası Konferans (Sempozyum) Düzenleme 

 1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tarafından 11-14 Eylül 2002 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen  ODTÜ VI. Uluslararası Ekonomi Kongresi’nde “ Ulaştırma Ekonomisi, Türkiye’de ve Dünya’da Ulaştırma Eğitimi “ başlıklı oturum’da oturum başkanlığı.
 2. Gazi Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 8-12 Mayıs 2003 tarihinde Gazi Üniversitesi’nde ortaklaşa gerçekleştirilen Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi’nde oturum başkanlığı.
 3. TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 26-27 Eylül 2003 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen IV. Ulaşım ve Trafik Kongresi’nde  “ Ulaşımda Çevre, Eğitim ve Denetim “  başlıklı panelin oturum başkanlığı. 
 4. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 16-17 Ekim 2003 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Ulaştırma Politikaları Kongresi’nde  3. oturumun başkanlığı.
 5. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 5-9 Mayıs 2004 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen 2004 Türkiye İktisat Kongresi’nde Büyüme Stratejileri Çalışma Grubu’nca hazırlanan raporun sunulduğu oturumda başkanlık.
 6. Gazi Üniversitesi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÖÇAR) tarafından 27 Nisan 2005 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “ İnsan Kaçakçılığı ve Türkiye’ye Yansımaları ” başlıklı panelin oturum başkanlığı.
 7. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Yayın Organı Ekonomik Yaklaşım tarafından 19-21 Ekim 2005 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen “İktisat İdeolojisi” başlıklı kongrede “Kalkınma İdeolojisi” oturumunda başkanlık.
 8. Kiev Vadim Hetman Milli Ekonomi Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi tarafından 24 – 25 Mayıs 2006 tarihlerinde Kiev’de (Ukrayna) ortaklaşa gerçekleştirilen Ukrayna ve Türkiye: İkili Ekonomik İlişkiler ve AB’ye Entegrasyon Sürecinde Karşılıklı Etkileşim başlıklı uluslararası bilimsel konferansın düzenlenmesi ve “Ukrayna – Türkiye Ticari ve Ekonomik İlişkilerinin Gelişiminin Öncelikli Alanları” konulu 2. oturumun başkanlığı.
 9. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 22-23 Kasım 2007 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye ve Balkan Ülkeleri Arasında Ekonomik, Siyasi ve Hukuki İlişkiler başlıklı uluslararası bilimsel konferansın düzenlenmesi.
 10. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kiev Vadim Hetman Milli Ekonomi Üniversitesi tarafından 6-7 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara’da ortaklaşa gerçekleştirilen Türkiye’de ve Ukrayna’da Üniversiteler” başlıklı sempozyumun düzenlenmesi ve “Avrupa Birliği’nde Üniversitelerin İmajı ve Rekabet Gücü” konulu 2. oturumun başkanlığı.
 11. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği tarafından 20.03.2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye’de Sermayenin Yapısal Değişimi (Türkiye’de 1980 Sonrası Yeni Sermaye Birikimi Süreci) oturumunda başkanlık.

 Bilim ve Danışma Kurulu Üyelikleri 

 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 26-27 Eylül 2003 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen IV. Ulaşım ve Trafik Kongresi’nde Bilim Kurulu Üyesi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 16-17 Ekim 2003 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen TMMOB Ulaştırma Politikaları Kongresi’nde Bilim Kurulu Üyesi.
 2. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi tarafından 01-03 Nisan 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Karayolu 1. Ulusal Kongresi’nde Bilim Kurulu Üyesi.
 3. 2004 Türkiye İktisat Kongresi (5-9 Mayıs İzmir) Büyüme Stratejileri Çalışma Grubu Üyesi.
 4. DPT Beş Yıllık Kalkınma Planı Çalışmalarında Özel İhtisas Komisyonu Üyesi. 
 5. Çeşitli dergilerde Akademik Danışma Kurulu ve Bilim Kurulu Üyesi.
© 2008 - A. Muhteşem Kaynak Web Sitesi